Noutati

Concurs Radacini Instagram
16 noiembrie 2020 | Stiri

Regulament concurs Instagram “Totul ca pe roate”

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Totul îți merge ca pe roate”

ORGANIZAT ȊN PERIOADA 16.11.2020– 23.11.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “Totul îți merge ca pe roate” (denumit în continuare „Concursul”) este RADACINI MOTORS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Timișoara, nr. 18, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21994/2004, având CIF RO17083558, reprezentată legal prin administrator MADADI ALI, cetăţean român, domiciliat în Orş. Voluntari, jud. Ilfov, Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 26, vila. 1, identificat cu C.I. seria IF nr. 504808 emisă de SPCLEP Voluntari la data de 16.05.2016, CNP 1620525400761, desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator” sau ”Radacini”.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. In momentul participarii la Concurs, participantii se declara ca fiind de acord cu acest “Regulament” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Concursului. Regulamentul Oficial (“Regulamentul”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.auto.radacini.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant. Totodata, participantii agreeaza ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii si Conditiile privind utilizarea paginilor web apartinand Organizatorului. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Instagram a Radacini Grup respectiv https://www.instagram.com/radacinigrup/.

2. Concursul va începe pe data de 16.11.2020, ora 11:00 și va dura până pe 23.11.2020, ora 22:00, denumită în continuare  “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), cu capacitate deplina de exercitiu, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul II inclusiv ale organelor de conducere ale Organizatorului.

3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului, pe pagina sa de Facebook Radacini si in sectiunea Bio a paginii de Instagram mentionata la sectiunea 3 de mai sus.

b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 3 de mai sus.

c. prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, bd. Timisoara, nr. 18, sector 6 sau la numarul de telefon 0737.600.600.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este urmatorul:

a) urmareste pagina de Instagram Radacini Grup;

b) etichetează în comentarii un prieten/o prietenă care și-ar dori acest premiu;

c) fiecare comentariu cu tag este o șansă în plus;

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate şi Participantul va fi înştiințat în consecință.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie si premiile lor vor fi anuntate pe data de 25.11.2020, in postare Insta Story pe pagina mentionata la sectiunea 3.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 5 (cinci) premii, după cum urmează:

– 5 abonamente constand in cate trei schimburi de roti iarna/vara la autoturismul câștigătorului;

Valoarea totala a premiilor: 2.400 (douămiipatrusute) lei, respectiv o valoare individuala a premiului de 480 (patrusuteoptzeci) lei.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate).

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7. Tragerea la sorţi va fi electronică pe https://www.random.org/ și se va desfăşura de catre Organizator si inregistrată video si postata pe pagina www.radacini.ro

8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

9. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 (trei) rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 (trei) rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 25.11.2020, conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, dar nu mai mult de 24 ore de la anuntarea catigatorilor, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

1.5. Cu ocazia contactarii de catre Organizator potentialul castigator trebuie sa ii indice operatorului urmatoarele:

– Nume si prenume (se confirma identitatea persoanei care s-a inscris in campanie)

– Varsta (se confirma ca are peste 18 ani)

Daca acestia nu raspund la telefon, corespondenta, nu se afla in aria de acoperire sau au telefonul inchis in aceasta perioada de 5 (cinci) zile lucratoare, organizatorul ii va invalida si se va trece la contactarea urmatoarelor rezerve aferente premiului respectiv.

Castigatorul va fi validat doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

2. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi anuntate castigatorului pe Insta Story si printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și Participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

SECTIUNEA 13 RESPONSABILITATE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Concursului, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Concurs, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. In situatia in care Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Concursului, se va face un anunt oficial.

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la acest Concurs.

Redactat de parte, procesat şi autentificat de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL IOANA VALMAR, într-un singur exemplar original, care se va păstra în arhiva biroului individual notarial, astăzi, data autentificării prezentului înscris, părţii i s-au eliberat 2 (două) duplicate şi 1 (unu) duplicat se va păstra în arhiva biroului individual notarial.

RADACINI MOTORS SRL,
Prin administrator
MADADI ALI

REZULTATELE TRAGERII LA SORTI DIN 25 NOIEMBRIE 2020:

mihlimbutz
rollerandrei
ruxandramotoi
tricaviorica
danielasigeorgedeaconu

https://auto.radacini.ro/extragere_giveaway-25-11-2020/